Activiteiten

Geschiedenis

 W.O.I. werd in 1927 opgericht onder de naam Warmtestichting.

In 1982 werd de eerste grote fondsenwervingsactie gestart ten behoeve van de mede financiering van de leerstoel Klimaatregeling aan de Technische Hogeschool te Delft. Resultaat was de benoeming in 1984 van prof. ir. R.W.J. Kouffeld als bijzonder hoogleraar.
Tevens nam de Warmtestichting het beheer op zich van de bijzondere leerstoel “Leer van het buitenklimaat” aan de TH te Eindhoven. Deze leerstoel werd in 1986 opgenomen in het reguliere onderwijspakket.
Prof. Kouffeld werd in 1988 opgevolgd door prof. ir. J. Bekker. In 1991 werd deze opgevolgd door prof. ir. H. van der Ree als hoogleraar van de gecombineerde leerstoel Koudetechniek en Klimaatregeling. Mede door de inspanningen van de Warmtestichting werd in 1988 aan de hogescholen van Rotterdam en Utrecht een opleiding installatietechniek gerealiseerd. De opleiding kwam in nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid tot stand. In 1994 werden de statutaire doelstellingen van de Warmtestichting aangepast en de naam gewijzigd in Stichting W.O.I. Het bestuur werd verbreed, waardoor alle belangrijke organisaties op het gebied van universitair onderwijs in de installatietechniek waren vertegenwoordigd. In 1995 werd een tweede grote fondsenwerving gestart. De gelden werden gebruikt voor de nieuwe opleiding Installatietechniek aan de TU Delft.

Aktiviteiten afgelopen 10 jaar
WOI heeft de volgende activiteiten mede gefinancierd en/of mede geïnitieerd:

2000-2005
Vijfjarige opleiding Installatietechniek aan de TU/e. Hoogleraar prof. ir. W. Zeiler.

2000-2006
Dr. ir A.H.C. van Paassen benoemd tot deeltijdhoogleraar Indoor Climate Technology aan de TU Delft.

2003-2004
Projectfinanciering van het postdoc onderzoek ”simulatiemodellenboek”, (TU Delft).

2004-2006
Projectfinanciering van het postdoc onderzoek naar het opzetten van een
ClimSim website (TU Delft).

2004-2011
Projectfinanciering postdoc onderzoek “integraal ontwerpen in de context van concurrent engineering om prefab van klimaatinstallaties te bevorderen (TU/e).

2005-2006
Projectfinanciering postdoc onderzoek naar de haalbaarheid en optimalisatie van adiabatische koeling zonder cfk’s met droger. (TU Delft).

2006-2010
Werkgroep MoederCurriculum, met als taak het vaststellen van de benodigde competenties in de installatiesector.

2008-2011
Koudegroep Delft/Wageningen: projectfinanciering ten behoeve van koudetechniek bij de universiteiten van Delft en Wageningen.

2008
Planontwikkeling voor de aanstelling van een Fellow Climatic Design aan de TU/e.

2009
Ondertekening raamovereenkomst WOI- TU/e voor de financiering van de Fellow Installatietechnologie: mevrouw ir. E. Nelissen.

2010
Workshop vanwege het verschijnen van het eindrapport van de werkgroep MoederCurriculum: “de noodzaak van kwaliteit en kennis in de sector”.

2011
Financiering van de hoogleraar building sustainability aan de TU/e, prof. ir. E. Nelissen.

2012
Continuering onderzoeken koudetechniek bij de universiteiten van Delft en Wageningen.

2014
Financiering aanstelling promovendi TU/e.

2015
Continuering Fellow Installatietechnologie TU/e.